آخرین نظرات

ورود کاربران

شما اینجا هستید: Home لینکهای مفید سیم و کابل

تعمیرات چراغ  ال ای دی

سیم و کابل
جریان مجاز سیم ها مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

جریان مجاز سیم بستگی به دمای محط نصب و تبادل حرارتی محیط دارد

ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﯿﻢ ﻫﺎ وﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎي اﻧﺸﻌﺎﺑﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ (ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺑﺮﻗﯽ را ﺗﻐﺬﯾـﻪ ﻧﻤـیﮐﻨﻨﺪ و در ﻟﺤﻈﻪ ﺷﺮوع ﺟﺮﯾﺎن زﯾﺎدی از ﻣﺪار ﻧﻤـﯽ ﮔﯿﺮﻧـﺪ) از ﻓﯿـﻮز ﻫـﺎی با ﺿﺮﯾﺐ ذوب ﮐﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﺎر ﻓﯿﻮز اﺳﺘﺎﻧﺪاردي ﮐﻪ اﻧﺪازه اﺳـﻤﯽ آن ﺑﺮاﺑـﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺠﺎز ﺳﯿﻢ ﯾﺎ ﮐﺎﺑﻞ اﺳﺖ ﯾﺎ ﮐﻤﯽ ﺑﺎ آن اﺧﺘﻼف دارد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﭼﻨﯿﻦ ﻓﯿﻮزي ﻫـﻢ در ﺻـﻮرت ﺑﺎر اﺿﺎﻓﯽ وﻫﻢ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز اﺗﺼﺎل  ﮐﻮﺗﺎه ذوب ﺷﺪه ،ﻣﺪار را ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .

در جدول زیر جریان مجاز برای دو دما و سه موقعیت آمده:

جریان مجاز سیم

 


موضوعات مشابه (اضافه بر موضوعات منوی سمت راست)

استانداردهای IEC

تبدیل مقیاس AWG سیم ها به میلیمتر مربع

افت ولتاژ هنگام راه اندازی موتور

روش های کابل کشی

مراحل برقکشی ساختمان

اتصال زمین

مشخصات سیم های افشان(1)

مشخصات سیم های افشان(2)

 

شناخت کابل و انواع آن

کابل های فشار ضعیف و متوسط

نحوه کار با جداول کابل

استاندارد رنگ سیم های کابل

کابرد آلمینیوم در کابل سازی

 

آخرین بروز رسانی در دوشنبه, 16 شهریور 1394 ساعت 19:10
 
فیبر نوری چیست مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

استفاده از انکسار (شکست) برای هدایت نور  اساس فیبرهای نوری امروزی است.

بازتاب کلی(انعکاس کلی): وقتی نور از هوا وارد آب می شود زاویه تابش آن کم میشود (به خط عمود بر سطح نزدیک می‌شود) و وقتی از آب وارد هوا میشود زاویه تابش آن زیاد میشود (از خط عمود دور میشود).

اگر زاویه  تابش نور با خط عمود در تابش از داخل آب بزرگتر از ۴۸ درجه شود هیچ نوری از آب خارج نمیشود ، در واقع نور به طور کامل از سطح آب منعکس میشود و زاویه  انعکاس کلی آغاز میشود که  آنرا زاویه بحرانی می نامیم.

فیبر  نوری

آخرین بروز رسانی در دوشنبه, 16 شهریور 1394 ساعت 19:10
 
نرم افزارهای محاسبه کابل مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

چند نرم افزار محاسباتی برای کابل را اینجا معرفی می کنم:

Cross Section Culculating :

نرم افزار  محاسبه کابل

لینک 1 :  حجم 165KB   پسورد  www.iranbargh.org

 

 

Ducab:

نرم افزار دوکاب

لینک1 :   حجم 67K

(پسورد www.iranbargh.org)

لینک  2 ذانلود از سایت "ایران سیتس" (حجم 12.9M)

 

Electrical Calculations :

نرم افزار محاسبه کابل

لینک 1 : همراه با شرح کاربردها

لینک 2 (2.60.1.11)

لینک3 (2.70.0.4)

آشنایی با نرم افزار : فایل pdf انگلیسی


موضوعات مشابه (اضافه بر موضوعات منوی سمت راست)

استانداردهای IEC

تبدیل مقیاس AWG سیم ها به میلیمتر مربع

افت ولتاژ هنگام راه اندازی موتور

روش های کابل کشی

مراحل برقکشی ساختمان

اتصال زمین

مشخصات سیم های افشان(1)

مشخصات سیم های افشان(2)

 

شناخت کابل و انواع آن

کابل های فشار ضعیف و متوسط

نحوه کار با جداول کابل

استاندارد رنگ سیم های کابل

کابرد آلمینیوم در کابل سازی

 

آخرین بروز رسانی در دوشنبه, 16 شهریور 1394 ساعت 19:10
 
« شروع قبلی 5 4 3 2 1 بعدی انتها »

صفحه 5 از 5